Obchodné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky nákupu tovaru na internetových stránkach www.isostar.cz prevádzkovaných spoločnosťou Esatrade s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, Praha 4, 149 00, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 96919, IČO: 27109470, DIČ: CZ27109470 (ďalej len „Predávajúci“)

2. Ponúkaný tovar môže byť zakúpený ako podnikateľom, tak aj spotrebiteľom.

3. Podnikateľom je v zmysle ust. § 420 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, akákoľvek osoba samostatne vykonávajúca na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, ako aj osoba , ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, príp. osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej tiež ako „podnikateľ“)

4. Spotrebiteľom je v zmysle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním jedná (ďalej tiež ako „spotrebiteľ“)

5. Pokiaľ v obchodných podmienkach nie je uvedené inak, považuje sa podnikateľ aj spotrebiteľ za „ kupujúceho“.

6. Predávajúci ponúka tovar na kúpu prostredníctvom internetových stránok www.isostar.sk (ďalej len „internetové stránky“).

7. Všetky zmluvné vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (zák. č. 89/2012 Zb.) a pokiaľ je na strane kupujúceho spotrebiteľ tiež zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. č. 634/1992 Zb.).

8. Tieto Podmienky sú platné pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom tohto internetového obchodu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

9. Uskutočnením objednávky prostredníctvom internetového obchodu súhlasí kupujúci s Podmienkami v plnom rozsahu.

10. Všetky osobné údaje kupujúceho poskytnuté v súvislosti s registráciou alebo v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy sú považované zo strany predávajúceho za dôverné. Predmetné osobné údaje budú spracovávané v internej databáze iba z dôvodov plnenia zmlúv a zákonných povinností a na komerčné a marketingové účely až od odvolania. Predávajúci bude s poskytnutými údajmi nakladať v súlade so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Spracovanie osobných údajov prebieha prostredníctvom elektronického systému, prípadne aj manuálne, tretím osobám budú osobné údaje poskytnuté iba v súvislosti s expedíciou, distribúciou či platobným stykom za odobraný tovar. Uskutočnením objednávky prostredníctvom internetového obchodu súhlasí kupujúci, aby jeho osobné údaje boli použité v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a na marketingové účely, tj súhlasia so zaradením poskytnutých osobných údajov do databázy pre zasielanie obchodných oznámení s informáciami o súťažiach, novinkách, zľavách a ďalších akciách. vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, predávajúcim, a to až do písomného odvolania kupujúceho, ktoré musí byť zaslané na adresu predávajúceho alebo zaslané predávajúcemu na jeho emailovú adresu. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na prípadné odstránenie závad v týchto osobných údajoch pri zachovaní všetkých ďalších zákonných práv.

Predávajúci používa na svojich internetových stránkach tzv. „cookies“, ktoré napr. umožňujú, aby internetové stránky poznali, že kupujúci tieto stránky navštívil. Pomáhajú predávajúcemu porozumieť tomu, ktoré časti internetových stránok sú najpopulárnejšie, na ktoré stránky chodia používatelia najčastejšie a koľko času tam trávia.

1. Predávajúci ponúka svoj tovar prostredníctvom internetových stránok www.isostar.cz.. Pri tovare ponúkanom na týchto stránkach je uvedená všeobecná charakteristika tohto tovaru vrátane ceny – tá je uvedená vždy vrátane DPH. K cene tovaru je však nutné pripočítať prípadné poplatky, dopravné a balné v závislosti na hodnote odobraného tovaru, spôsobe prevzatia a pod., čo je podrobne uvedené v čl. III, bod 5 týchto Podmienok.

2. Pokiaľ ide o cenu tovaru uvedenú na internetových stránkach, vyhradzuje si predávajúci právo meniť predajnú cenu tovaru s ohľadom na zmenu kurzov, zmenu ceny dodávateľa tovaru, zmenu výšky colných sadzieb a pod. Pre jednotlivé kúpy je rozhodujúca cena uvedená v čase potvrdenia objednávky.

3. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje, ktoré sú vyžadované pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetových stránok, pokiaľ by takto neurobil, nie je možné úspešne dokončiť objednávku prostredníctvom týchto internetových stránok.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť spätne oprávnenosť objednávky, a to najmä spätným telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá urobila objednávku prostredníctvom internetových stránok alebo prípadne požiadať kupujúceho o písomné potvrdenie objednávky. Pokiaľ predávajúci zistí akékoľvek nezrovnalosti v obdržanej objednávke a tieto nebudú k jeho výzve kupujúcim odstránené, má právo túto objednávku odmietnuť.

Toto právo má tiež v prípade, že predávajúci zistí, že voči kupujúcemu má neuhradené pohľadávky. Nová objednávka bude v tomto prípade zo strany predávajúceho akceptovaná za podmienky úhrady splatnej pohľadávky vrátane zákonných úrokov.

5. Kupujúci má právo zrušiť už potvrdenú, avšak doposiaľ neexpedovanú objednávku, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú na internetových stránkach v sekcii Kontakt.

1. Potvrdená objednávka bude predávajúcim vybavená podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v lehote 2-10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť lehota dlhšia, o tomto však bude kupujúci informovaný predávajúcim. V prípade, že tovar nebude skladom a nebude ich teda možné dodať vo vyššie uvedenej dodacej lehote, oznámi predávajúci kupujúcemu pravdepodobný termín dodania prípadne ponúkne kupujúcemu iný porovnateľný výrobok.

K uvedenej lehote 2-10 pracovných dní pre expedíciu tovaru je potrebné pripočítať ešte 1-2 pracovné dni na dopravu ku kupujúcemu.

2. Miesto dodania sa riadi miestom uvedeným v objednávke kupujúceho. Dodaním na toto miesto uvedené kupujúcim je dodávka splnená. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, a to prepravnou spoločnosťou PPL, Zásilkovna.

3. Pokiaľ bude podľa objednávky kupujúci preberať tovar osobne, dodávka je splnená prevzatím tovaru, avšak prevzatie je možné len za podmienky uhradenia ceny tovaru vrátane prípadne dopravného, balného a ďalších poplatkov.

Pokiaľ si kupujúci neprevezme objednaný tovar bez predošlého a včasného zrušenia objednávky (akceptovaného predávajúcim), znáša kupujúci náklady súvisiace s doručením objednaného tovaru.

4. V prípade, že objednaný tovar nebude možné dodať kupujúcemu z dôvodu ukončenia jeho výroby alebo z dôvodu významnej zmeny ceny tovaru zo strany dodávateľa tohto tovaru, predávajúci bezodkladne bude informovať o tejto skutočnosti kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Pokiaľ kupujúci nebude akceptovať ponuku iného obdobného tovaru alebo významné zvýšenie ceny tovaru a súčasne už uhradil časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka predávajúcim vrátená späť na jeho účet, z ktorého boli peniaze zaslané na účet predávajúceho, prípadne na účet, ktorý kupujúci písomne oznámi predávajúcemu.

5. Ku kúpnej cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta:

  • PPL smart do výdajného miesta 6 EUR
  • Doručenie PPL na adresu bydliska 8 EUR
  • Zásilkovna - zber na Z-Points 8 EUR
  • Doručenie domov doručenie 10 EUR
  • Objednávka nad 55 EUR poštovné, balné zdarma.
  • V prípade neprevzatia zásielky je za opätovné doručenie účtovaná pôvodná + nová prepravná sadzba

- objednávky mimo SR sa riadia aktuálnym cenníkom dopravcu, cena dopravného bude po konzultácii so zákazníkom pripočítaná k objednávke

6. Úhrada kúpnej ceny

 

- bankový prevodom

na účet predávajúceho vedený u RB CZ7355000000000055544494. Tovar bude v tomto prípade expedovaný až po pripísaní celkovej čiastky na účet predávajúceho.

1.Na obaloch väčšiny ponúkaného tovaru je uvedený dátum spotreby, do doby vyznačenej na obale tovaru je možné uplatniť u predávajúceho právo zo zodpovednosti za vady.

Pri tovare, kde nie je uvedený dátum spotreby, má spotrebiteľ právo v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru vytknúť vady veci a na predávajúcim je, aby podľa § 19 ZOS o reklamácii v stanovenej lehote (najneskôr v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie) rozhodol a pokiaľ ju zamietne, potom aby písomne toto svoje rozhodnutie zdôvodnil.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

2. Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

3. Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

4. Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.

5. Všetky nezrovnalosti je potrebné predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu je potrebné toto vyznačiť vždy v odovzdávacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť. Vždy je tiež potrebné toto ihneď nahlásiť prostredníctvom e-mailu predávajúcemu, v prípade prevzatia tovaru od prepravcu sa odporúča priložiť aj fotodokumentáciu poškodenia a poškodenia obalu. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

6. Kupujúci má povinnosť prezrieť tovar podľa možností, čo najskôr po jeho dodaní. O vadách tovaru je povinný predávajúceho informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil alebo mal toto zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke tovaru.

7. Kupujúci uplatní vady tovaru zakúpené na internetových stránkach od predávajúceho na adrese: Esatrade s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, Praha 4, 149 00. Ďalšie kontakty sú uvedené na internetovej stránke v sekcii Kontakty.

Pokiaľ uplatňuje nároky zo zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho spotrebiteľ, riadi sa reklamácia zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, riadi sa reklamácia zák.č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník.

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru (ust. §1829, zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník). Lehota je dodržaná, ak bolo oznámenie o odstúpení odoslané posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä :

- pokiaľ ide o tovar upravený podľa priania spotrebiteľa

- pokiaľ predmetom je tovar podliehajúci rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

- ak je tovar po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo

- pokiaľ je tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických

dôvodov ho nie je možné vrátiť (ust. § 1837, Občiansky zákonník)

3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa podľa ods. 1 tohto článku, má kupujúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar doručí.

Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je tiež povinný súčasne so zakúpeným tovarom vrátiť predávajúcemu prípadné darčeky, ktoré získal ako bonus zadarmo k zakúpenému tovaru.

Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je nutné toto odstúpenie urobiť písomne prostredníctvom pošty a list zaslať na adresu Esatrade s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 alebo tiež odstúpenie odoslať prostredníctvom e-mailu na adresu info@esatrade.cz. Vždy musí z listu jednoznačne vyplývať, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy, je potrebné uviesť číslo zmluvy, dátum, číslo objednávky a ďalej uviesť číslo účtu pre vrátenie peňazí alebo adresu, na ktorú majú byť peniaze vrátené.

Tovar je potrebné zaslať späť na adresu Esatrade s.r .o., so sídlom: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00.

Tovar je potrebné zaslať v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný a s dokladom o kúpe. Nesmú javiť známky opotrebenia. Tovar nie je možné zasielať na dobierku.

Pokiaľ bude požadovaná výmena tovaru je potrebné dodržiavať postup pre odovzdanie tovaru predávajúcemu uvedený vyššie. V prípade, že bude požadovaný tovar skladom, bude zaslaný späť s tým, že balné ide na ťarchu predávajúceho, poštovné na ťarchu kupujúceho, pokiaľ bude účtované.

Spotrebiteľ má právo za podmienok stanoveným zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľského sporu je v tomto prípade príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 12 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh spotrebiteľa, ktorý musí podať na Českej obchodnej inšpekcii do jedného roka odo dňa, keď uplatnil spotrebiteľ svoje právo, ktoré je predmetom sporu, prvýkrát u predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od dátumu zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho.

Esatrade s.r.o.