Podmienky spracúvania osobních údajov GDPR

Preambula

Esatrade s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČO 27109470, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 96919,

je prevádzkovateľom e-shopu www.isostar.sk za účelom distribúcie ponúkaného tovaru (ďalej len "e-shop") a vzhľadom na spracovanie osobných údajov má aj postavenie správcu osobných údajov (ďalej len "správca");)               

 

Podmienky spracovania osobných údajov (ďalej len "Podmienky") poskytujú Zákazníkovi potrebné informácie o spracovaní osobných údajov poskytnutých Zákazníkom Správcovi pri nákupe tovaru na www.isostar.cz webových stránkachako aj informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti so správou účtu na webovej stránke www.isostar.sk ako aj informácie o spracovaní osobných údajov, ak zákazník udelí súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie.

Tieto obchodné podmienky sa riadia obchodnými podmienkami spoločnosti Esatrade s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČO 27109470.

Správca spracováva všetky osobné údaje získané od zákazníkov za účelom riadneho vybavenia zákazníckych objednávok v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a v súlade s európskou legislatívou o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov správca neprenáša do zahraničia.

Súhlas zákazníka so zasielaním propagačných ponúk, informácií o novinkách a pod., ktoré súvisia s ponukou služieb, je dobrovoľný, je možné kedykoľvek odvolať nižšie popísaným spôsobom a nákup v e-shope v žiadnom prípade nepodlieha tomuto súhlasu.

 

 • Účel spracovania a rozsah spracovania osobných údajov zákazníka

 

Účelom spracúvania osobných údajov je:

a/ plnenie zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi Zákazníkom a Správcom v e-shope a s tým súvisiace poskytovanie služieb. Účelom je teda realizácia a realizácia objednávky zákazníka vrátane dodania tovaru zákazníkovi.

b/ poskytovanie služieb súvisiacich s vytvorením účtu - registrácia na webovej stránke www.isostar.sk

Zákazník si môže u správcu vytvoriť účet, ktorý bude slúžiť na správu adries zákazníka, realizovaných zákazníckych objednávok a ďalších osobných údajov potrebných pre doručenie objednaného tovaru prostredníctvom e-shopu. Zadaním objednávky cez e-shop sa účet automaticky nevytvorí. Každý zákazník má tiež právo požiadať Správcu o zrušenie účtu zaslaním tejto žiadosti o zrušenie účtu na adresu

- kontaktná adresa správcu: Esatrade s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha

na e-mailovú adresu info@esatrade.cz

 

Žiadny právny predpis nestanovuje povinnosť zákazníka poskytnúť správcovi osobné údaje na spracovanie, osobné údaje sú objednávateľovi poskytované na spracovanie dobrovoľne. Ak však zákazník neposkytne správcovi osobné údaje v požadovanom rozsahu, objednávku tovaru z e-shopu nie je možné realizovať a teda nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu a následné dodanie zákazníkom zvoleného tovaru.

 

 • Rozsah a trvanie spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané v rozsahu, v akom boli Zákazníkom poskytnuté Správcovi pri zadávaní objednávky tovaru z e-shopu a v rozsahu poskytnutom Zákazníkom pri vytváraní účtu. Tieto osobné údaje získava správca v najmenšom rozsahu, ktorý správca potrebuje na poskytovanie ním deklarovaných služieb. Zákazník sa môže kedykoľvek informovať o rozsahu spracovaných údajov správcom v súlade s nižšie uvedeným postupom.

Osobné údaje správca spracováva automaticky v elektronickej podobe a manuálne.

V rámci objednávky zákazník poskytuje správcovi nasledujúce údaje, ktoré ďalej spracováva:

meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa

Ak si Zákazník vytvorí účet, Správca spracováva nasledujúce údaje:

meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefón

Ak zákazník udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, správca spracováva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón.

Zákazník tiež súhlasí s odoslaním marketingových súhlasov AD_USER_DATA a AD_PERSONIZÁCIE.

 • Ad_personizácia = súhlas s zacielením na personalizované reklamy.
 • AD_USER_DATA = Súhlas s poskytovaním používateľských údajov na nástroje Google.

Pri spracovaní osobných údajov získaných od Zákazníka Správca postupuje v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a prijal bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov Zákazníkov.

Webová stránka správcu je zabezpečená.

Prihlásenie do účtu je možné z bezpečnostných dôvodov nasledovne: e-mailová adresa a heslo zákazníka

 

Z bezpečnostných dôvodov je však zákazník tiež povinný dodržiavať bezpečnostné pravidlá, napr. najmä nezverejňovať prístupové údaje tretím stranám.

Osobné údaje zákazníkov sú spracovávané po dobu trvania objednávky tovaru z e-shopu, prípadne po dobu trvania účtu alebo po dobu trvania súhlasu so spracovaním údajov na marketingové účely. Ak je správca nútený obmedziť, zastaviť spracovanie osobných údajov, bude správca spracovávať osobné údaje zákazníka len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu s ohľadom na plnenie povinností, ktoré mu správca ukladá zákonom: napr. dodržiavanie daňových predpisov, archivácia, poskytovanie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom a pod. Správca spracováva osobné údaje po nevyhnutnú dobu aj na ochranu práv a právom chránených záujmov správcu (napr. účinná obhajoba v prípade sporu). Akonáhle už nie je potrebné spracovávať osobné údaje na tento účel, správca ich riadne zlikviduje.

 • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

 

Ak zákazník udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, môže ho kedykoľvek odvolať, inak tento súhlas trvá až do jeho odvolania. Zákazník má možnosť odvolať vyššie uvedený súhlas

  • prostredníctvom e-mailovej info@esatrade.cz, kde bude uvedené, že odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a neželá si, aby sa jeho osobné údaje na tento účel spracúvali

 

 • Prenos osobných údajov tretím stranám

 

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje zákazníka tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu (meno a priezvisko zákazníka, adresa na dodanie tovaru, telefón) za účelom dokončenia procesu objednávania (odobratie objednaného tovaru a doprava k zákazníkovi).

 • Google

Na našich webových stránkach využívame služby spoločnosti Google a s tým spojené používanie súborov cookie prebieha iba s vaším súhlasom, ktorý zadávate vždy na začiatku návštevy našich webových stránok.

Využívame nasledujúce služby:

 • Google Analytics vo verzii GA4 / Google Analytics 4, ktorá používa cookies na analýzu používania webových stránok. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie zhromaždené súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

   

  Pri používaní vlastníctva v službe Google Analytics 4 používame funkcie identifikátora používateľa a signálov Googlu.

  ID používateľa: ID používateľa nám umožňuje priradiť jedinečný trvalý identifikátor k jednej alebo viacerým reláciám (a aktivitám v rámci týchto relácií) a analyzovať správanie používateľov v rôznych zariadeniach.

  Signály Google: Google používa signály Googlu na zhromažďovanie ďalších informácií, ak používateľ vo svojom účte Google povolil prispôsobenú reklamu. V rámci signálov Google Google vykonáva sledovanie naprieč zariadeniami, ak je v účte Google používateľa povolená prispôsobená reklama. Spoločnosť Google spracováva informácie v našom mene na účely analýzy používania webových stránok, zostavovania správ o aktivite webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu na prieskum trhu a vhodný dizajn webových stránok. Údaje sa automaticky vymažú po 2 mesiacoch (Google Analytics 4).

  Môžete si tiež stiahnuť doplnok do prehliadača, ktorý zakáže zhromažďovanie údajov a prenos údajov súborov cookie. Aktuálny odkaz nájdete na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Sledovanie konverzií/remarketing v službe Google Ads 

  Na tejto webovej stránke s vaším osobným súhlasom používame aj sledovanie konverzií a remarketing služby Google Ads na meranie a zlepšovanie úspešnosti našich reklamných opatrení na externých webových stránkach. Výhodou pre vás ako používateľa je možnosť zobrazovať reklamy, ktoré vás zaujímajú viac.

  Túto reklamu poskytuje spoločnosť Google prostredníctvom "reklamných serverov". Ak ste presmerovaní na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google uloží súbor cookie na vášho klienta. Trvanie týchto súborov cookie je zvyčajne 30 dní. Spoločnosť Google zvyčajne ukladá jedinečné ID súboru cookie alebo vaše nastavenia odhlásenia ako analytické hodnoty pre tento súbor cookie.
  Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač.

  Ďalšie informácie o ustanoveniach spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

  Proti ukladaniu súborov cookie prostredníctvom sledovania konverzií služby Google Ads môžete natrvalo namietať stiahnutím a inštaláciou dostupného doplnku prehliadača od spoločnosti Google na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

  Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky nemusia byť použiteľné alebo môžu byť použité iba v obmedzenom rozsahu, ak ste deaktivovali používanie súborov cookie.

  Funkcia remarketingu spoločnosti Google nám umožňuje zobrazovať reklamy založené na vašich záujmoch po tom, čo ste navštívili našu webovú stránku na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google (napr. Vyhľadávanie Google alebo YouTube). Na tento účel sa analyzuje vaša interakcia na našej webovej stránke, napr. aby sa zistilo, o ktoré ponuky máte záujem. Spoločnosť Google ukladá číslo ako súbor cookie vo vašom prehliadači a používa toto jedinečné číslo na zaznamenávanie vašich návštev. Toto číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na použitom zariadení.

  Týmto postupom sledovania môžete zabrániť niekoľkými rôznymi spôsobmi: a) zodpovedajúcou úpravou nastavení prehliadača, najmä potlačením súborov cookie tretích strán; b) inštaláciou doplnku poskytnutého spoločnosťou Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) deaktiváciou záujmovo orientovaných reklám spoločností, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane About Ads, pomocou odkazu https://www.aboutads.info/choices, ktorého nastavenie sa zruší pri odstránení súborov cookie; d) ich trvalou deaktiváciou vo Firefoxe, Internet Exploreri alebo Google Chrome pomocou odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs https://services.google.com/sitestats/cs.html.

   

  Google Tag Manager
  Tento web používa Správcu
  značiek Google, ktorý vám umožňuje spravovať značky webu. Nástroj spustí ďalšie tagy, ktoré môžu za určitých okolností registrovať údaje. Správca značiek Google nemá prístup k týmto údajom. Ak bolo zapisovanie do denníka deaktivované na úrovni domény alebo súboru cookie, toto nastavenie zostane platné pre všetky značky sledovania implementované pomocou Správcu značiek Google.

  Mapy Google
  Používame tiež mapovú službu Google Maps, službu spoločnosti Google Inc. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov prostredníctvom služby Mapy
  Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

  YouTube
  Ak sa na našej webovej stránke môžu zobrazovať videá umiestnené na YouTube, budete o tom informovaní a podmienkach používania služby YouTube
  , keď umiestnite kurzor myši na obrázok ukážky videa.
  Upozorňujeme, že si nie sme vedomí obsahu prenášaných údajov pri prístupe k takémuto videu alebo jeho použitiu službou YouTube.

  Facebook
  Na tejto webovej stránke používame aj Facebook Pixel, sociálnu sieť Facebook, Facebook Ireland Ltd., ktorá umožňuje merať, vyhodnocovať a optimalizovať efektívnosť reklám na Facebooku naštatistické účely a účely prieskumu trhu. Od Facebooku budeme dostávať iba správy v anonymizovanej podobe. Facebook pixel môže priradiť návštevníkov tejto webovej stránky do cieľových skupín, aby sme vám na Facebooku mohli zobrazovať zodpovedajúcu reklamu ("reklamy"). Zhromaždené údaje (napr. IP adresa, informácie o prehliadači, umiestnenie webových stránok, kliknuté tlačidlá, ID pixelu a ďalšie príznaky) nie sú pre nás viditeľné, ale môžu byť použité iba na zobrazenie určitých reklám. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook sa uskutočňuje v rámci smernice o používaní údajov spoločnosti Facebook (https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation).
 • Newsletter, e-mailový newsletter
  Ak sa prihlásite na odber nášho e-mailového bulletinu / bulletinu, pravidelne preposielame informácie o našich ponukách. Na tento účel sa zhromažďujú osobné údaje. Jedinou povinnou informáciou pre zasielanie newslettera je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a slúži na osobné oslovenie.

 

 • Práva zákazníka súvisiace so spracovaním osobních údajov:

právo na prístup k osobným údajomzískanie potvrdenia od správcu o tom, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a ak áno, právo na prístup k týmto informáciám a právo požadovať komunikáciu príjemcov, ktorým tieto osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, a zároveň má právo na kópiu spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tým nie sú dotknuté práva tretích strán

právo na opravu a doplnenie – zákazník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov a na ich doplnenie, ak sú neúplné

právo na vymazanie týchto údajov, ak sa spracovanie vykonáva v rozpore s ochranou definovanou platnými právnymi predpismi alebo v rozpore s týmto súhlasom, alebo ak bol súhlas odvolaný. K vymazaniu nedôjde, ak tieto osobné údaje musia byť spracované z dôvodu plnenia povinností stanovených správcovi zákonom alebo ho potrebuje na obhajobu svojich nárokov.

právo na obmedzenie spracovania Ak sú osobné údaje nepresné, alebo ich spracovanie je nezákonné alebo zbytočné, alebo bola podaná námietka, môže zákazník až do riadne odôvodnenia postupu správcu alebo rozhodnutia o námietke požiadať správcu o obmedzenie spracovania týchto údajov. Ide o dočasné opatrenie.

právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ale len vtedy, ak spracúvanie osobných údajov prebieha z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo vo verejnom záujme. V námietke musí zákazník opísať negatívny vplyv spracovania údajov na neho. Predkladá sa priamo správcovi.

právo podať sťažnosť – Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov

 

Zákazník môže uplatniť svoje práva zákazníka súvisiace so spracovaním jeho osobných údajov prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov správcu

 

Kontaktná adresa – sídlo prevádzkovateľa:

Esatrade s.r.o.,

so sídlom Türkova 2319/5b,149 00 Praha 4

 

E-mailová adresa: info@esatrade.cz

 

 

Praha, 23.5. 2018

 

 

 

 

                                                                                              Esatrade s.r.o.